หน้าเว็บ

a

วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)


    การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ที่กระทบต่อสายผลิตภัณฑ์
·    จุดแข็ง (Strengths)  เป็นความแข็งแกร่งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน  เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสมการตลาด/ การเงิน/ การผลิต/ บุคลากร/ การบริหารงาน และการจัดองค์กร

·   จุดอ่อน (Weakness)  เป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท  บริษัทจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหานั้น

·  โอกาส (Opportunities)  เป็นข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่บริษัทแสวงหาโอกาสเพื่อมากำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้น  ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมจุลภาค (ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ผลิต คนกลาง) และสิ่งแวดล้อมมหภาค (ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม การเมือง กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ)

·   อุปสรรค (Threats)  เป็นอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น