หน้าเว็บ

a

รับทำวิทยานิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำรายงาน การบ้าน วิชาสถิติพื้นฐาน ดุษฎีนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เริ่มตั้งแต่การเขียนเค้าโครง ปรึกษาวางแผนตามกฏธรรมชาติ PDCA (Plan - Do -Check -Action)

- วางแผนทำงาน กำหนด หัวข้อเรื่อง(Propasal) เสนอเรื่องที่จะทำ
- ทำงานเป็นระบบ จัดงานตามที่สั่ง แล้วรอวันเก็บงาน
- ตรวจสอบเอกสาร และเนื้อหา
- ส่งงานตามที่แจ้ง