หน้าเว็บ

a

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ IS,Essay หรือ Assignment หรือแม้กระทั้ง article ,Journal ในหัวข้อเค้าโครง(Proposal)


วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ IS,Essay หรือ Assignment หรือแม้กระทั้ง article ,Journal ในหัวข้อเค้าโครง(Proposal)  ในระดับปริญญานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์การกระจายภาระภาษีประกันสังคม โดยการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ต่างประเทศของประเทศไทยความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสูงในเขตกลางใจเมือง และวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ ของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของโครงการก่อสร้างอุโมงค์ ของการประปานครหลวงโดยนโยบายการเงินและการคลังที่มีต่อการลงทุนภาคเอกชนในการวัดประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของหน่วยจัดเก็บ สำนักงานสรรพากรผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา บริษัทจีเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ซึ่งวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิต ผลตอบแทนต่อขนาดและจุดคุ้มทุนการผลิตและเปรียบเทียบราคา และต้นทุนส่วนเพิ่มเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างไฟฟ้า โครงสร้างการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทยการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกระบวนวิชาสถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6