หน้าเว็บ

a

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์,ตัวอย่างวิทยานิพนธ์


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ,download วิทยานิพนธ์ รับทำ โครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เป็นตัวอย่างวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT) โดยใช้การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย เช่น  ThaiLis, ProQuest  ,ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  ปริญานิพนธ์ฉบับเต็มสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒวิโรฒ     วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยานิพนธ์ Full Text โครงการบัณฑิตศึกษา มาหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี , ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพระปกเกล้า,ห้องสมุดออนไลน์ ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (FULL TEXT) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , Central Library UTCC Thesis Online, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      DCMS สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, DCMS สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, Knowledge Bank at Sripatum University สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, PSU e-Thesis Database สำนักทรัพยกรการเรียนรู้      คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, PSU e-Research Database สำนักทรัพยากรการ,  เรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,  STOU's Thesis สำนักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช , ThaiLIS สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ,   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี,  Theses Canada , วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น , โครงร่างวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online ,  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร , Thai Theses วิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ , NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS, ฐานข้อมูลฉบับเต็มของสำนักวิทยบริการ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  ฐารข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง , วิทยานิพนธ์ 24 มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎและ download วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชมงคล (FullText) , ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  , DOAJ Open Access   บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 2536-2547 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  http://adt.caul.edu.au   ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
การสืบค้นข้อมูลจาก ห้องสมุดวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย และ ควรอ่านตามคู่มือวิทยานิพนธ์  ในเรื่องรูปแบบ  ตัวอักษรที่ใช้ - เนื้อหา หรือ ส่วนประกาคุณูปการ สารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพ บทที่ ซึ่งต้องอาศัย เทคนิคการตั้งค่าหน้ากระดาษ. เทคนิคการย่อหน้า. เทคนิคการจัดหน้าแรก ซึ่งรูปแบบสามารถใช้ได้กับวิทยานิพนธ์แล้ว ยังสามารถใช้ได้กับสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ Independent study หรือรายงานการวิจัย