หน้าเว็บ

a

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ IS,Essay หรือ Assignment หรือแม้กระทั้ง article ,Journal ในหัวข้อเค้าโครง(Proposal) ในระดับปริญญานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง


วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ IS,Essay หรือ Assignment หรือแม้กระทั้ง article ,Journal ในหัวข้อเค้าโครง(Proposal)  ในระดับปริญญานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง  การประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยการพยากรณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมในประเทศไทยตามหลักอุปสงค์และรายได้ภาษีน้ำมันซึ่งเป็นช่องว่างการออมและการลงทุนในประเทศไทย การมีส่วนร่วมของประชาชนกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการะงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก สัญญาลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนต่างประเทศ การรับรู้และการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี การรื้อปรับระบบโครงสร้างองค์การ การลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย การวัดประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)