หน้าเว็บ

a

Naresuan University (หลักสูตร ป. โท)

รายชื่อหลักสูตรปริญญาโท (master degree)
มหาวิทยาลัย นเรศวร

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  M.B.A.
 การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  M.Ed.
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะ M.P.A.
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมเเละการท่องเที่ยว M.A.
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลังงานทดแทน M.S.
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด M.B.A.
 การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา