หน้าเว็บ

a

leveraged buyout (LBO)

leveraged buyout (LBO) เป็นชนิดพิเศษที่ได้มา, ความแตกต่างโดยวิธีมันเป็นทุน การควบรวม buyout ของ บริษัท อื่นเป็นทุนโดยการกู้ยืมเงิน (ยกระดับ) โดยใช้สินทรัพย์ของ บริษัท ที่กำหนดเป้าหมายเป็นหลักประกัน ความชุกของพันธบัตรขยะในช่วงปี 1980 เนื่องจากจำนวน leveraged buyouts มีความเสี่ยงสูงทุนโดยการออกพันธบัตร ผ่านหลักสูตรของทศวรรษที่มากกว่า $ 250,000,000,000 ของ leveraged buyouts โดยมีการ"raiders องค์กร"ที่ได้มารวมทั้งสิ้น 2,000 บริษัท