หน้าเว็บ

a

SWOT


SWOT จึงเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ โดยเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งปัจจัยภายใน ภายนอกองค์กร เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งจะเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยทั่วไปนิยมเรียกการวิเคราะห์สถานการณ์ว่า SWOT Analysis ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย 4 อย่าง คือ
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) เป็นการพิจารณาจุดเด่นขององค์กร ซึ่งพิจารณาได้จาก 4Ps ขององค์กร และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ข้อได้เปรียบขององค์กรเหนือคู่แข่งขันที่องค์กรสามารถมาใช้ในการดำเนินธุรกิจในตลาดหรืออุตสาหกรรมนั้น
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) เป็นการพิจารณาหาจุดอ่อน ข้อเสีย หรือปัญหาขององค์กรที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง สิ่งที่องค์กรยังขาดหรือด้อยกว่าคู่แข่งขันหรืออยู่ในสภาพเสียเปรียบ อันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกองค์กร เพื่อหาข้อได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งเอื้อประโยชน์หรือช่วยสนับสนุนให้กับองค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกที่มีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถใช้ความพยายาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือมากกว่าที่มุ่งหวังไว้อย่างมาก โอกาสขององค์กรที่เป็นไปได้
                 การวิเคราะอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) เป็นการพิจารณาสถานการณ์ภายนอกที่มีเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและทำให้องค์กรเสียเปรียบคู่แข่งขัน หมายถึง ปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้องค์กรประสบความล้มเหลว ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำหรับอุปสรรคหรือภัยคุกคามภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสวัสดิการองค์กร ได้แก่ คู่แข่งขนในตลาด มีฐานลูกค้าเก่าอยู่ทำให้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการที่จะให้ลุกค้าจากบริษัทอื่นๆ