หน้าเว็บ

a

Strategy Formulation by TOWS Matrix


การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)

หลังจากทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกแล้ว จึงทำการกำหนดกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ หลากหลาย เช่น TOWS Matrix

ตารางที่ :  TOWS Matrix เพื่อการกำหนดกลยุทธ์

หัวข้อ
จุดแข็ง
Strengths
จุดอ่อน
Weaknesses
โอกาส
Opportunity
SO
มีจุดแข็งและมีโอกาสกลยุทธ์รุกราน
Aggressive Strategy
WO
มีจุดอ่อนและมีโอกาส
กลยุทธ์การอนุรักษ์
Conservative Strategy
อุปสรรค
Threat
ST
มีจุดแข็งและมีอุปสรรค
กลยุทธ์การแข่งขัน
Competitive Strategy
WT
มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค
กลยุทธ์การตั้งรับ
Defensive Strategy

กลยุทธ์ SO เป็นการคิดหาแนวทางการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจ SBU โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่เอื้ออำนวยให้ ถือว่า อยู่ในตำแหน่งรุกราน กลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้ คือ กลยุทธ์รุกราน (Aggressive Strategy) 
                กลยุทธ์ WO เป็นการใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายในองค์กรให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อองค์กรพบว่า โอกาสที่ดีเกิดขึ้นภายนอก แต่องค์กรมีจุดอ่อนภายใน ไม่สามารถที่นำโอกาสที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์เต็มที่ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งอนุรักษ์ กลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้ คือ กลยุทธ์การอนุรักษ์ (Conservative Strategy) 
กลยุทธ์ ST เป็นการใช้จุดแข็งขององค์กร เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรืภัยคุกคามจากภายนอก ถือว่าอยู่ในตำแหน่งการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้คือกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ประกอบด้วย คือ การมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากที่สุด
กลยุทธ์ WT เป็นกลยุทธ์วิธีป้องกันตัว Defensive Tactics ขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากภายนอก ถือได้ว่าอยู่ในตำแหน่งตั้งรับ กลยุทธ์ที่ควรนำไปใช้ คือ กลยุทธ์การตั้งรับ ต้องปรับตัวเองไม่ให้คู่แข่งตามทันโดยการพัฒนาด้านการบริการ การลดต้นทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านการจัดการหรือเตรียมรับ ถ้าเกิดสงครามทางราคา การปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ
TOWS เป็นเครื่องมือในการจัดทำกลยุทธ์ทีมีประโยชน์อย่างมาก โดยสามารถทำให้เลือกหลายๆ ทาง ซึ่งกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นมาไม่ได้หมายความว่า จะนำไปใช้ทั้งหมด เพียงแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่า การจัดทำกลยุทธ์มีโอกาสทำได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ