หน้าเว็บ

a

กองทุนรวม (Fund)


กลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนรวม สามารถแบ่งตามประเภทของกองทุนรวมตามลักษณะการแบ่งตามการขายคืนหน่วยลงทุนและแบ่งตามนโยบายการลงทุน ดังนี้
                 1  ผลิตภัณฑ์ที่แบ่งตามการขายคืนหน่วยลงทุน
 1  กองทุนปิด (Closed-End Fund) เป็นกองทุนที่ซื้อมีการซื้อขายครั้งแรก (Initial Public Offering) และถือไปจนครบกำหนดอายุจึงขายคืนได้
 2 กองทุนเปิด (Open-End Fund) สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหน่วยลงทุน เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาสหรือทุก 6 เดือน
                 2  ผลิตภัณฑ์ที่แบ่งตามนโยบายการลงทุน
 1  กองทุนรวมทั่วไป
    1.1.กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) นโยบายการลงทุนจะลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ดังนั้นเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนประเภทอื่น เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงสูงได้
    1.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) นโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากโดยห้ามลงทุนในหุ้น ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่า สามารถแบ่งตามระยะเวลาการลงทุนดังนี้
- กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term fixed income fund) มีนโยบายการลงทุน จะลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝากที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เป็นต้น
-  กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-term fixed income fund) มีนโยบายการลงทุน จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 1 ปี เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำและสามารถลงทุนระยะยาวได้
    1.3 กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) เป็นกองทุนรวมที่เป็นการผสมผสานระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ แบ่งออกเป็น
-            กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) มีนโยบายการลงทุน จะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 65% และอีก 35% ลงทุนในตราสารอื่น ๆ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
-            กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) มีนโยบายลงทุนที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ จึงอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
                                    1.4  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Fund) มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสิทธิการเช่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
2  กองทุนรวมพิเศษ
    1 กองทุนรวมมีประกัน (Guarantee Fund) เป็นกองทุนรวมที่มีบุคคลอื่นประกันว่า หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือครบกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินทุนและผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนคืนตามจำนวนเงินที่ประกันไว้
    กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) นโยบายการลงทุนจะนำเงินจากการขายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ
    กองทุนรวมที่ให้สิทธิทางภาษี
-            กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF-Retirement Mutual Fund) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสะสมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ ที่ทางการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจ นโยบายการลงทุนมีให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไปเหมาะกับคนทุกกลุ่มที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ
-            กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF-Long Term Equity Fund) เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% เหมาะกับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี