หน้าเว็บ

a

ความหมายและความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์

Thesis ,dissertation ,IS,term paper,Acadamic ,Essay, research,Article,academic,ป โท, ป เอก ,Phd,Master degree,วิทยานิพนธ์,หัวข้อ,ชื่อเรื่อง ,Journal,สารนิพนธ์,ปริญญานิพนธ์,ดุษฎีนิพนธ์,ปรึกษา,รับทำวิทยานิพนธ์,งาน วิจัย,บทความ,ตัวอย่าง,download
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยานิพนธ์    หมายถึง    การเขียนรายงานที่สมบูรณ์  ซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยและ
เรียบเรียง  แล้วนำเสนอผลจากการวิจัย
ตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับอนุมัติ  เพื่อให้สำเร็จหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์

1. บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.5 ความสำคัญของการวิจัย
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ


2.  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 3. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- วิธีดำเนินการสร้างเครื่องมือ
- ลักษณะของเครื่องมือ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
    4. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
    5. บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ