หน้าเว็บ

a

รับทำรายงาน Report

-  รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ (IS) งานค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ ในระดับ ป.ตรี โท และดุษฎีนิพนธ์ มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละคณะ เช่น คณะบริหารธุรกิจ,เศรษศาสตร์,ครุศาสตร์,นิติศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์,สังคม ศาสตร์,การท่องเที่ยวและการโรงแรม,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสน ศาสตร์,นิเทศศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ
       - Thesis and Dissertation รับทำรายงาน (Report and Assignment) ทำวิจัย เขียนบทความวิชาการ (Research Article and  Journal) หรือการบ้านและบทสรุป (Assignment and Essay)
       -  รับทำแผนธุรกิจ (Business plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) รวมทั้งวิเคราะห์ SWOT ,Five Force,4P หรือวิเคราะห์งบการเงิน
      - แผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) ค้นคว้าข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล รับทำวิจัยตลาดสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคให้แก่บริษัทต่างๆ
      -  สืบหาข้อมูล ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้งานสมบูรณ์ตามความต้องการ
       -  รับคีย์ข้อมูล (Data Entry) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS,Minitab,Eview