หน้าเว็บ

a

วิทยานิพนธ์ (Thesis) หมายถึง

Thesis ,dissertation ,IS,term paper,Acadamic ,Essay, research,Article,academic,ป โท, ป เอก ,Phd,Master degree,วิทยานิพนธ์,หัวข้อ,ชื่อเรื่อง ,Journal,สารนิพนธ์,ปริญญานิพนธ์,ดุษฎีนิพนธ์,ปรึกษา,รับทำวิทยานิพนธ์,งานวิจัย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยานิพนธ์ หมายถึง การนำเอาความรู้ที่ได้สะสม เรียบเรียง วิเคราะห์ และสรุปผล แล้วนำเสนองานวิจัยเพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

ความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ เป็นการแสดงถึงความสามารถของผู้เรียนว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะค้นคว้า แสวงหาคำตอบตามกระบวนการตามระเบียบการวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้