หน้าเว็บ

a

สารนิพนธ์ คืือะไร

สารนิพนธ์ คืออะไร มีความคล้ายคลึงกับวิทยานิพนธ์ หรือไม่ มีคำตอบ

  • สารนิพนธ์(คำอ่าน : สาระนิพนธ์) หมายถึง การศึกษาวิจัยอิสระที่มีเนื้อหางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  โดยต้องอาศัยการกลั่นกรองความรู้และสาระในเนื้อหา โดยทั่วไปแล้วมีเนื้อหาและรายละเอียดคล้ายคลึงกับวิทยานิพนธ์เพียงแต่ต่างวาระ ต่างกรรม การดำเนินการในเชิงปฏิบัิติอาจมีความต่างกันกับเนื้อหาที่เข้มงวดของกรรมการสอบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายกว่าการสอบวิทยานิพนธ์ นี้คือความแตกต่างในการทำวิทยานิพนธ์